FEGRA vzw, de nieuwe graanfederatie staat op de rails !


FEGRA vzw, de nieuwe graanfederatie staat op de rails !

Ter gelegenheid van de speciale septemberbeurs in het Brussels Kart op 26 september werd de nieuwe federatie van de graansector plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van meer dan 180 leden en vertegenwoordigers van aanverwante sectoren en organisaties.
Deze nieuwe structuur is een nieuwe stap in de professionalisering van de Belgische handel in landbouwgrondstoffen en verenigt de beroepsorganisaties SYNAGRA en IMEXGRA, actief in de handel van granen op nationaal en internationaal vlak, alsook de Brusselse Handelsbeurscommissie. Deze verzamelt de graanhandel, de maalderij, de zetmeelindustrie, de mengvoederindustrie, de op- en overslagbedrijven, de controleorganismen, de zaadhandel, de meststoffenhandel, de gewasbeschermingsindustrie. Kortom een brede waaier van ondernemingen actief in de landbouw en agro-toelevering.

In zijn toespraak heeft de voorzitter van FEGRA, Karel Vandermeersch, ook Managing Director bij Van den Avenne Commodities, een korte historiek geschetst van de 3 bestaande vzw’s, van oudsher reeds actief in de sector van de granen, met elk hun specifieke eigenheid. Na een grondige studie en evaluatie werd de beslissing genomen om een efficiënt apparaat te creëren met meer zichtbaarheid , een aanspreekpunt binnen de sector en ook voor federaties en instanties buiten de sector, een gesprekspartner om op nationaal en Europees niveau onze gemeenschappelijke visie naar voor te brengen.

De voorzitter heeft vervolgens het belang onderstreept van de graansector, als belangrijke steunpilaar van de Belgische landbouw met een productie van circa 2.800.000 ton. Desalniettemin blijft België een netto-importeur. In 2017 importeerden we ongeveer 9 miljoen ton graan. Wegens hun strategische ligging spelen de havens van Gent (North Sea Port), Zeebrugge en Antwerpen voor de ons omringende landen een belangrijke rol als transithaven en voor de uitvoer van hun graanproducten over heel de wereld. Voor de Belgische sector staat er bijgevolg veel op het spel op vlak van kwaliteit, traceerbaarheid, opvolging, wetgeving en prijzen. Deze laatsten worden op wereldmarktniveau bepaald, maar spelen nationaal een belangrijke rol bij de prijszetting van alle andere landbouwproducten.

Handel is een belangrijke schakel in de supply chain naar de agrovoedingsindustrie. Het is daarom heel belangrijk om een goede relatie te onderhouden met de schakel vóór en na ons, maar ook om duidelijke afspraken te maken. Een tweede grote uitdaging ligt in het creëren van een eengemaakt Europees speelveld waarbij de Europese regelgeving en de verschillende nationale regelgevingen op elkaar afgestemd zijn. Deze regels dienen dan ook nog op éénzelfde manier geïnterpreteerd en toegepast te worden. Dit is geen evidente zaak, maar zo belangrijk om competitief te kunnen handelen met de ons omringende landen.

De uitdagingen zijn bijgevolg talrijk en impliceren een globale visie op de keten. Het is in dat kader, en voortbouwend op de solide basis van het verleden, dat Fegra vandaag van start gaat.

We nodigen u dan ook uit om een kijkje te nemen op de nieuwe website van FEGRA (www.fegra.be) waar een uitgebreid overzicht van activiteiten van de nieuwe graanfederatie voorgesteld wordt, alsook enkele foto’s van de inhuldiging.


Gisèle Fichefet - Secretaris-Generaal

27/09/2018